ФОТОГАЛЕРИЈА

ТРУДОВИ НАСТАНИ СОРАБОТНИЦИ АРХИВА
 

 

Д-р Ташко Белчев

Професорот д-р. Ташко Д. Белчев, роден е на 18 март 1926 година во село Пателе, Леринска околија. Со основно образование се стекнал во родното село; средното образование го завршил во Битола 1947 година. Со високо образование се стекнал во Варшава и Вроцлав, НР Полека. Докторската дисертација ја одбранил во 1972 година во Скопје, каде што работел како вонреден професор на катедрата за славистика.

 

Автор е на четири универзитетски учебници:

- Синтакса на современиот македонски литературен јазик, Вроцлав 1957 год. Скопје 1980 година, издавач Фонографика од Скопје;

- Преглед на полската литература, издание на Просветно дело - Скопје 1979 година,

- Руски јазик за студентите од Филолошкиот факултет, Скопје 1984 год. издавач Фонографика од Скопје;

- Руски јазик за студентите од економскиот факултет издание на Универзитетот „Кирил и Методиј“ 1980 година.

 Издава две тетралогии:

 - Книжевни паралелии, издание на Студентски збор 1982 година;

 - Обид за синтеза, издание на Наша книга од Скопје 1989 година,

а од областа на древномакедонскага праисториска писменост под наслов:

 - Македонија четири илјадни години писменост цивилизација и култура книга 1, издание на издавачката куќа „Штрк“ 1993 година;

 - Македонија четири илјади години писменост цивилизација и култура книга 2, издание на издавачката куќа „Штрк" 1996 година;

 - Македонија четири илјади години писменост цивилизација и култура - Македонија центар на венетска цивилизација на Балканот и пошироко книга 3, издание на издавачката куќа „Профа компани" 1995 година;

 - Македонија четири илјади години писменост цивилизација и култура -Македонија центар на современата технологија книга 4, издание на издавачката куќа „Профа компани" 1996 година;

 - Орфеј горпеј книга 1, издание на издавачката куќа „Профа компани"1997  Година,

 - Орфеј горпеј книга 2, издание на издавачката куќа „Профа компани"1998  година;

 - Орфеј горпеј книга 3, издание на издавачката куќа „Профа компани"1998  година;

 - Орфеј горпеј книга 4, издание на издавачката куќа „Профа компани"1998  година;

 

 

Од поезијата на Ташко Белчев;

 - Пориви -  Скопје 1962 година,

 - Бранот на југовината - Скопје 1963 година.

 - Поемата Самоил Скопје 1963 година.

 - Поемата Афродита издание 2000 год.

 - Спомени издание 2004 година.

 

Од прозата, збирката раскази

 - Мирка издание од 1964 година,

 - Маченици  издание на БороГрафика 1999 година од теоријата на  литературата Поклонение издание 2000 година,

од историјата на Вроцлавскиот кружок     Ронка македонизам вон границите на Македонија издание Скопје 1985 година.

Стотина натписи и студии од тетралогијата Македонија девет милениуми писмена цивилизација и култура има објавено во списанија и весниците: „Македонија за иселениците“, „Македонско сонце",„Ден“, „Вечер“, „Нова Македонија“„Македонско време", „Јазикот во практика“ „Македонија" весник на нашите иселеници во Мелбурн, Австралија.

 

 

 

 

Здружение на Антички Македонци - Богданци